Adresa: Gornji objekat Kula
Telefon: 025/723-333 lokal lokal 102 direktna linija 515-00-64
Rukovodilac: Mučenski dr Đura
Radno vreme (radni dani): u dve smene od 7,00 do 20,00 časova

Na odeljenju se nalazi:

  • 2 doktora specijalista internista
  • 3 medicinske sestre

 

  • Obavljaju se specijalistički internistički pregled, kao i ponovni pregled, postavljanje dijagnoze, određivanje i propisivanje urgentne terapije (ampuliranih lekova), davanje saveta u pogledu lečenja i higijensko dijetetskog režima, ocena radne sposobnosti, unošenje u karton podataka dobijenih anamnezom, objektivni nalaz, dijagnoza, terapije i količine leka, načinu uzimanja, laboratorijske nalaze i drugo; ispisivanje izveštaja o nađenom stanju, dijagnozi, terapiji i radnoj sposobnosti nadležnom lekaru ili odgovarajućim komisijama (daje ocenu i mišljenje za LK, OZ, sud, banjsko-klimatsko lečenje učesnicima NOR.a, RVI, penzionerima) kao i ocenu i mišljenje o stanju kardiovaskularnog sistema, radi izvođenja operativnog zahvata, primene medicinske rehabilitacije i slično; po potrebi zakazivanje kontrolnog pregleda i davanje naloga polivalentnoj patronažnoj sestri za patronažnu posetu, hroničnim bolesnicima i bolesnicima obolelim od dijabetisa;
  • Obavljanje pomoćnih dijagnostičkih metoda;
  • Obavljanje pomoćnih terapeutskih metoda: defibrilacija i ispiranje želudca;
  • Zdravstveno vaspitni rad: rad sa pojedincem, rad u manjoj grupi i rad u obliku predavanja za veću grupu;
  • Specijalistički internistički pregled u stanu bolesnika: obavljanje pregleda u stanu bolesnika u izuzetnim slučajevima na zahtev ordinirajućeg lekara ili patronažne sestre;
  • Saradnja sa bolničkim odelenjima za unutrašnje bolesti i klinikama kao i sa svim službama Doma a posebno sa ordinirajućim lekarima.