ODSEK MEDICINE RADA

Adresa: Trg Oslobođenja 9, Kula
Telefon: 025/720-246
Radno vreme: radni dani u dve smene od 07 do 20 časova
Rukovodilac: Lalić dr. Dragan

Na odseku medicine rada obavljaju se:

  • specijalistički pregledi i po potrebi upućivanje na konsultativne specijalističke laboratorijske i RTG preglede,
  • prethodni, periodični i sanitarni pregleda radnika (ugostitelja, prosvetnih radnika, radnika u trgovini i industriji, zdravstvu i slično, kao i životnih namirnica);
  • Sistematski pregled; po završenom timskom pregledu radnika (pneumoftiziolog, neuropsihijatar, oftalmolog i ORL) analizira priključene i dobijene nalaze, upisuje ih u odgovarajuću medicinsku dokumentaciju, sačinjava lekarski izveštaj radnoj organiziaciji i ordinirajućem lekaru o nađenom stanju, radnoj sposobnosti, a po potrebi naznačuje ocenu radne sposobnosti, predlog za promenu radnog mesta radnika ili upućivanje na invalidsku komisiju; po potrebi daje mišljenje i predlog ordinirajućem lekaru o načinu i daljem toku terapije;
  • Obavlja preglede za izdavanje lekarskih uverenja za zasnivanje radnog odnosa, polaganja vozačkih ispita (u timu sa oftalmologom, neuropsihijatrom, ORL i psihologom), za upis u školu i za sklapanje braka u slučaju maloletnosti;
  • Sačinjava i sprovodi plan i program vakcinacije radnika protiv gripa;

 

Zaposleni na odseku za medicinu rada:

  • 1 doktor specijalista medicine rada
  • psiholog
  • medicinska sestra