POLIVALENTNA PATRONAŽNA SLUŽBA

Telefon: 025/ 723-333 lokal 102 
Radno vreme: radni dani od 07 do 15 časova
Rukovodilac: Dedejić Olivera


Polivalentna patronažna služba objedinjuje aktivnu i pasivnu zdravstvenu zaštitu kroz sve vrste patronažne delatnosti pojedinih službi u okviru Doma zdravlja i tretira porodicu kao celinu u kojoj su pojedinci kao članovi porodice izloženi svim socijalno medicinskim, ekonomskim i drugim uticajima koji direktno ili indirektno deluju na zdravstveno stanje svakog pojedinca i zahtevaju posebnu brigu čitave zdravstvene službe, a naročito patronažne u cilju obezbeđivanja potpunije i efikasnije zdravstvene zaštite;

U službi se nalazi 5 polivalentnih patronažnih medicinskih sestara.

Poslovi i radni zadaci:

  • Obavlja patronažne posete porodilji i novorođenčetu: upoznavanjem sa zdravstvenim stanjem majke i deteta, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provera znanja, stavova i ponašanja u vezi sa negom i ishranom deteta, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, obavezno kupanje i obrada pupčane rane novorođenog deteta i kontrola stanja i mlečnosti dojki porodilje, za ostale članove porodice, procena znanja i stavova u vezi sa zdravstvenim i rizičnim ponašanjem; zdravstveno- vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom;
  • Patronažna poseta odojčetu malom detetu , trudnici, osobama starijim od 65 godina, osobama sa invaliditetom i mentalno ometenim u razvoju, hroničnim bolesnicima, obolelima od većeg socijalno medicinskog značaja, obuhvatajući i ostale članove porodice, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života procena znanja i stavova u vezi sa načinom odgoja dece, upoznavanje sa zdravstvenimpružanje pomoći u saradnji sa zajednicom;
  • O zapažanjima izveštava nadležnoj službi Doma u predviđenom roku;
  • Po potrebi po nalogu izabranog lekara obavlja ciljane patronažne posete;
  • Unos podataka u medicinsku dokumentaciju;
  • Fakturisanje svih usluga i dostavljanje faktura nadležnoj službi Doma u predviđenom roku;
  • Arhiviranje celokupne medicinske dokumentacije po Pravilniku o arhiviranju građe.