SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE

Adresa: Trg Oslobođenja 9, Kula
Telefon: 025/720-399
Radno vreme: u dve smene od 07 do 20 časova, subota i nedelja od 07 do 12 časova
Rukovodilac: Beronja dr. Ljiljana


Služba za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja  se bavi prevencijom bolesti kroz preventivni rad (sistematski pregledi, vakcinacija) i lečenjem dece uzrasta od novorođenčeta do završetka srednje škole.

 • Vrši se sistematski pregled novorođenčadi i odojčadi do prve godine života ;
 • Sistematski pregled male dece od jedne do šest godina;
 •  Sistematski pregled školske dece i omladine;
 • Kontrolni pregled dece, školske dece i omladine, uzimanje anamnestičkih podataka, fizikalni pregled po sistemima ili ciljano, upućivanje na predviđeni skrining za određeni uzrast, ocena zdravstvenog stanja i procena faktora rizika po zdravlje, ocena vakcinalnog statusa, ukoliko se termin davanja vakcine poklapa sa terminom preventivnog pregleda sprovodi se vakcinacija, individualni zdravstveno-vaspitni rad;
 • Lekarski pregled pre upućivanja u ustanovu za kolektivni boravak i upisa u srednje i više škole i fakultet, izdavanje uverenja u tu svrhu; uzimanje anamnestičkih podataka, fizikalni pregled ciljano, laboratorija, ocena vakcinalnog statusa, ocena zdravstvenog stanja, individualni zdravstveno- vaspitni rad;
 • Prvi pregled dece, školske dece i omladine radi lečenja;
 • Ponovni pregled dece, školske dece i omladine radi lečenja;
 • Posebni pregled dece, školske dece i omladine radi dopunske dijagnostike i daljeg lečenja, upućivanje na RTG I UZ preglede, upućivanje na ostale dijagnostičke procedure, provera radne ili postavljanje konačne dijagnoze, priprema bolesnika za ocenu invalidske komisije i lekarski pregled za procenu potreba i usmeravanje dece ometene u razvoju, očitavanje rezultata i ocena zdravstvenog stanja);
 • Unos podataka u medicinsku dokumentaciju.

 

U službi je zaposleno:

 • 6 doktora specijalista - pedijatara
 • 7 medicinskih sestara
 • 1 diplomirani defektolog - logoped