ODELJENJE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

Telefon: 025/ 723-333 lokal 130
Radno vreme: u dve smene od 07 do 20 časova
Rukovodilac: dr. Petelj Nešović Andreja


Na Odeljenju za zdravstvenu zaštitu žena zaposleno je 4 medicinske sestre.

Poslovi koji se obavljaju na Odeljenju uključuju:

  • Pripremanje i sterilizacija svih instrumenata i sanitetskog materijala neophodnog za rad u odeljenju;
  • Po potrebi uzimanje brisa za citohormonalnu analizu, farm. - Papa određivanje grav.indeksa, uzimanje vaginalnih i uretralnih briseva za utvrđivanje stepena čistoće, obavljanje raznih vrsta previjanja; po potrebi uzimanje urina kateterom i davanje injekcija (iIM i IV), davanje infuzija prepisane od strane ginekologa;
  • Pripremanje sterilnih instrumenata, zavojnog i sanitetskog materijala, dezinfekcionih sredstava i asistiranje ginekologu kod specijalističkog pregleda i intervencija;
  • Rad u savetovalištu za trudnice;
  • Utvrđivanje indentiteta pacijenata, pronalaženje ili otvaranje zdravstvenog kartona, upisivanje u registar ili protokol bolesnika; popunjavanje zaglavlja specijalističkih izveštaja, recepata, naloga za injekcije, uputa za specijalističke preglede i bolničko lečenje, usluga i uputa; ispisivanje i slanje poziva pacijentima nakon prispelih nalaza Papa i patohistoloških analiza i uručivanje istih pacijentima; svakodnevno vođenje dnevne i tekuće evidencije, sačinjavanje izveštaja i dostavljanje nadležnoj službi Doma u predviđenom roku; svakodnevno fakturisanje usluga osiguranicima; naplaćivanje participacije; sačinjavanje blagajničkog izveštaja i uplaćivanje novca u blagajnu Doma bez zadržavanja; trebovanje i donošenje lekova, instrumenata i drugog potrebnog materijala za rad dispanzera;
  • Arhiviranje celokupne dokumentacije po Pravilniku o arhiviranju građe;