SLUŽBA ZA OPŠTU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH KUĆNOG LEČENJA I MEDICINSKE NEGE

Adresa: Trg Oslobođenja 9, Kula
Radno vreme: u dve smene, od 07-20 časova, subota i nedelja 0d 07-12 časova
Rukovodilac: Odžić dr Slavica
Telefon: 729-494

Služba opšte medicine promoviše zdravlje i posebno je odgovorna za zdravlje zajednice.

Primarnu zdravstvenu zaštitu u Službi opšte medicine, građani ostvaruju preko izabranog lekara koji radi u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem.

Poslovi i radni zadaci Službe za opštu zdravstvenu zaštitu odraslih kućnog lečenja i medicinske nege:

 

 • Obavljanje lekarskih sistematskih pregleda odraslih, ciljanih pregleda radi ranog otkrivanja raka debelog creva, prvi pregled radi lečenja, ponovni pregled radi lečenja, poseban pregled odraslih radi dopunske dijagnostike i daljeg lečenja;
 • U okviru gore nabrojanih pregleda zavisno od vrste obavlja sledeće:
  Uzimanje anamnestičnih podataka, fizikalni pregled po sistemima, merenje telesne mase i visine i izračunavanje indeksa telesne mase, merenje obima struka, kod žena palpatorni pregled dojki, kod muškaraca palpatorni pregled prostate, digitorektalni pregled, upućivanje specijalisti i upućivanje na laboratorijske i druge pretrage, radi ranog otkrivanja bolesti od većeg socijalno medicinskog značaja, ocena zdravstvenog stanja i procena faktora rizika po zdravlje, individualno zdravstveno vaspitni rad, sprovođenje higijensko-epidemiološkog nadzora (epidemiološka anketa,
  higijensko-epidemiološki nadzor, i intervencija) u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje; sprovođenje socijalne ankete i socijalne intervencije uz saradnju sa Centrom za socijalni rad; pregled po organima i sistemima u skladu sa tegobama i procenom lekara; po potrebi, upućivanje pacijenata na druge konsultativne, specijalističke, rentgenske i laboratorijske preglede ili na bolničko lečenje, pregledi priprema bolesnika za ocenu invalidske komisije, konzilijarni pregledi, upućivanje na detaljne laboratorijske analize (biohemija, hepatogram, brisevi), postavljanje radne ili konačne dijagnoze, određivanje terapije, edukacija pacijenata u terapijske svrhe, provera efikasnosti propisane terapije; unos podataka u medicinsku dokumentaciju;
 • Otavaranje, kontrola i praćenje bolovanja, popunjavanje prijava o nesreći na poslu, prijava zaraznih bolesti, profesionalnih oboljenja, malignih oboljenja, reumatske groznice, dijabeta i psihoza;
 • Izdavanje naloga za posete polivalentne patronažne sestre, naloga medicinskoj sestri za kućno lečenje, naloga za uzimanje laboratorijskih materijala i drugih potrebnih analiza, naloga za prevoz bolesnika sanitetskim kolima, naloga za protetska pomagala, izdavanje posebnih recepata za toksiko-manogenim dejstvom, popunjavanje prvog i drugog izveštaja o pružanju prve pomoći nastradalim u saobraćaju, tuči i drugim nesrećama (van posla);
 • Popunjavanje obrazaca za banjsko-klimatsko lečenje RVI i obrazaca za OZ - zakazivanje kontrolnog pregleda;
 • Izdavanje lekarskog uverenja, na lični zahtev građana, privrednih i drugih organizacija, sudskih i drugih organa i to:
  - o zdravstvenom stanju,
  - o zadobijenim telesnim povredama;
 • Lekarski pregled u cilju utvrđivanja smrti i izdavanje potvrde o smrti, vođenje knjige umrlih;
 • Kućno lečenje (posete):
  - kao nastavak lečenja posle prvog pregleda gde nije neophodno bolničko lečenje,
  - kao nastavak bolničkog lečenja da bi se time nastavilo započeto lečenje,
  - kao oblik neprestanog praćenja i obilaženja bolesnika sa hroničnim oboljenjima kada ne mogu sami doći u zdravstvenu ustanovu;
 • Obavljanje manjih hirurških intervencija; vađenje krvi na alkohol za sudske potrebe; po potrebi obavlja sudsko medicinsko veštačenje.

U kolektivu je zaposleno:

 • 11 doktora medicine
 • 8 doktora specijalista opšte medicine
 • 18 medicinskih sestara
 • 1 doktor u odeljenju kućnog lečenja
 • 6 medicinskih sestara u odeljenju kućnog lečenja