SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I ODRASLIH

Adresa: Trg Oslobođenja 9, Kula
Telefon: 025/721-399
Rukovodilac: Macavara dr Biljana
Radno vreme (radni dani): u dve smene od 7,00 do 20,00 časova

U ordinacijama se odvijaju sledeći pregledi:

 • Specijalistički ortodonski pregledi
 • Kontrolni specijalistički ortodonski pregledi
 • Konsultativni specijalistički ortodonski pregledi
 • Terapijska readaptacija, davanje saveta i uputstava za dalju upotrebu ortodontskog aparata i unošenje novih podataka u zdravstveni karton i određivanje dalje terapije
 • Analiza modela: uzimanje otiska i određivanje zagrižaja u centralnoj okluziji pomoću voska i priprema aparata za izradu postolja, izrada modela sa postoljem, obrada modela i registrovanje podataka na postolju, premeravanje modela u sva tri pravca, određivanje odnosa zuba i vilica i vrste zagrižaja, upoređivanje i analiza dobijenih podataka promeravanjem sa drugim pomoćnim dijagnostičkim analizama, postavljanje dijagnoze i plana terapije i unošenje dobijenih podataka u zdravstveni karton;
 • Analiza RTG snimaka, postavljanje dijagnoze, ucrtavanje plana terapije - šematski zavisno od vrste ortodontskog aparata i izdavanje naloga za izradu ortodontskog aparata ortodontskom zubnom tehničaru;
 • Nakon postavljanja plana terapije, ucrtavanje plana terapije i utvrđivanje vrste ortodontskog aparata, izrada ortodontskog aparata, reparatura ortodontskog aparata i izrada žičanih elemenata; predaja ortodontskog aparata pacijentu sa uputstvom o upotrebi istog;
 • Sarađuje u cilju konsultacija sa specijalistom za ORL, logopedom, pedijatrom, aksilofacijalnim hirurgom, stomatologom i specijalistom stomatologom dečije preventivne stomatologije;
 • Obavljanje zdravstveno vaspitnog rada; po potrebi obavljanje sudsko medicinskog veštačenja.

 


U službi se nalaze:

 • 1 doktor specijalista ortopedije vilice - ortodont
 • 3 doktora specijaliste za dečiju preventivnu stomatologiju
 • 5 doktora stomatologa
 • 1 zubni tehničar
 • 1 zubni tehničar za ortodonske radove
 • 11 stomatoloških sestara